תנאי שימוש

1.     מבוא

1.1.          המבוא למסמך זה ונספחיו מהווים חלק בלתי נפרד ממנו.

1.2.          כותרות הסעיפים הוכנסו לשם הנוחיות בלבד ואין להם, ולא יינתן להם, כל משקל בפירושו.

1.3.          ההסכם נכתב בלשון זכר מטעמי נוחות בלבד, והוא מכוון לכל מגדר שהוא.

1.4.          הגדרות

1.4.1.     "ההסכם" – מסמך תנאי שימוש זה.

1.4.2.     "החברה" – יובל טננהאוס, בעצמה או בחברה שתוקם על ידיה ותפעיל את האפליקציה.

1.4.3.     "האפליקציה" או "המערכת" – אפליקציה לשימוש בטלפונים חכמים בעלי מערכת הפעלה אנדרואיד או אייפון, ובה תכנים בחינם ותכנים בתשלום, מתחום הכושר הגופני והתזונה.

1.4.4.     "משתמשים" – כל מי שעושה שימוש כלשהו באפליקציה. למען הסר ספק, על אף שממשק המשתמש של האפליקציה מנוסח בלשון נקבה, כל אדם מכל מגדר רשאי לעשות שימוש באפליקציה, בכפוף לאמור בתנאי שימוש אלו.

1.5.          האפליקציה הנה תוכנה למכשירי טלפון חכמים, המציגה מידע ותוכן בתחום הכושר הגופני והתזונה. חלק מתכני האפליקציה ניתנים בחינם וחלקם בתשלום, כמפורט בהסכם זה.

1.6.          הסכם זה בא להסדיר את מערכת היחסים בין החברה לבין המשתמשים באפליקציה.

1.7.          השימוש באפליקציה מהווה הסכמה לתנאי הסכם זה וקבלתם. משתמש שאינו מסכים לתנאי השימוש (חלקם או כולם) המנוסחים בהסכם זה, אינו רשאי לעשות שימוש כלשהו באפליקציה או בחלק ממנה.

1.8.          תנאי הסכם זה נכונים לכל שימוש באפליקציה.

1.9.          מובהר בזאת כי תנאי הסכם זה פועלים במקביל ובכפוף לתנאי השימוש של צדדים שלישיים, ככל שיהיו כאלה, ולמדיניות הפרטיות של החברה, כפי שמופיעים באפליקציה, והם באים להוסיף עליהם.

2.     תנאי שימוש

2.1.          המשתמש מתחייב להימנע מביצוע הפעולות הבאות ביחס לאפליקציה והשירותים המסופקים באמצעותה:

2.1.1.     סריקה או שימוש באפליקציה באמצעות תוכנות מחשב המיועדת לאסוף מידע, או לבצע פעולות בדרך של חיקוי משתמש רגיל, לרבות Bots או Crawlers או קבצים המכילים קוד זדוני וכדומה.

2.1.2.     מניפולציה על כתובת ה-URL של דפים פנימיים, בכדי להגיע לדפים פנימיים אליהם אין לו גישה ישירה (URL Hacking).

2.1.3.     העלאה או העברה של תוכן, או ביצוע פעולות, אשר יש בהן משום עבירה על חוקי מדינת ישראל או בכלל; ובכלל זאת להימנע מהעלאה, העברה או פרסום של תוכן אשר יש בו כדי להפר זכות יוצרים, סימן מסחר או סוד מסחרי של אחר, פרסום לשון הרע, דברי תועבה או פגיעה בפרטיותו של אחר.

2.1.4.     ביצוע פעולה בעיצוב האפליקציה, קוד המקור, אלמנטים או תכנים המופיעים באפליקציה, אשר הזכות לבצעה נתונה בלעדית, על פי חוק זכות יוצרים התשס"ח-2007, לבעל זכות היוצרים.

2.1.5.     התנהגות אלימה, בוטה, פלילית או כזו הפוגעת בכל צורה שהיא, כלפי החברה, כלפי משתמשים אחרים באפליקציה או כלפי נותני השירותים המסופקים באמצעותה.

2.2.          חלק מהתכנים במסגרת האפליקציה יותנו ברישום ובתשלום דמי מנוי חודשי, בהתאם למפורט באפליקציה.

2.3.          החברה לא תיתן שירות אימון אישי במסגרת האפליקציה, אלא צפייה בסרטוני אימון גופני וכן הצעת תפריט בלבד.

2.4.          החברה שומרת לעצמה את הזכות:

2.4.1.     לעדכן את תעריפי התכנים ו/או את מרכיבי התכנים באפליקציה מעת לעת, על פי שיקול דעתה.

2.4.2.     לסרב לרישומו של משתמש לאפליקציה, או להפסיק את השירות עבורו, על פי שיקול דעתה ומבלי שיש עליה חובה לנמק את סירובה.

2.4.3.     להפסיק או למנוע את השירות, או חלקים ממנו, ממשתמש אשר הפר סעיף מסעיפי הסכם זה, או מכל סיבה אחרת; הכל על פי שיקול דעתה הבלעדי של החברה, ומבלי שתהיה חייבת להודיע על כך מראש למשתמש. לא תישמע כל טענה של המשתמש בעניין זה.

2.4.4.     להסיר כל תוכן או לבטל כל פעולה אשר בוצעה על-ידי המשתמש ואשר יש בה משום הפרת סעיף מסעיפי הסכם זה, או כל דין.

2.4.5.     החברה תהיה רשאית לחסום גישה לאפליקציה – מכתובות או מאתרים אשר עלולים לגרום נזק לחברה או שירותיה – הכל לפי שיקול דעתה הבלעדי של החברה וללא צורך בהודעה מוקדמת.

3.     חשבון משתמש

3.1.          הגישה לתכנים מסוימים תתאפשר רק למשתמש אשר נרשם לאפליקציה, ומסר לחברה פרטים מסוימים, אשר ייקבעו על-ידי החברה (להלן: "חשבון משתמש" או "החשבון").

3.2.          ההוראות הבאות יחולו על יצירת חשבון משתמש:

3.2.1.     יצירת החשבון כפופה למסירת פרטי תשלום בפורמט הנדרש באפליקציה. על אף האמור, עבור 7 הימים הראשונים של השימוש באפליקציה, לא תגבה החברה תשלום. בתום תקופת 7 ימי התנסות במערכת, יחויב המשתמש באופן אוטומטי עבור תקופת השימוש הראשונה (חודש/רבעון או שנה) בהתאם למחירון המפורט באפליקציה.

3.2.2.     חלה חובה למסור את מלוא הפרטים הנדרשים בעת פתיחת חשבון.

3.2.3.     אסור ליצור חשבון משתמש המכיל נתונים אשר אינם פרטיו האמיתיים והמלאים של פותח החשבון.

3.2.4.     אסור ליצור חשבון עבור משתמש אשר הוא, או אדם המוסמך מטעמו, אינו נוכח מול צג הטלפון בעת ההרשמה, או אשר אינו מאשר את תנאי הסכם זה.

לעניין הוראות אלו יודגש כי התחזות היא עבירה פלילית.

3.3.          ההוראות הבאות, בקשר עם ביטול השירות, יהוו את מדיניות החברה בקשר לביטול עסקה, ויחולו במקרה שיבחר המשתמש להפסיק את השירותים:

3.3.1.     המשתמש רשאי לבטל את השירות בכל עת, באמצעות הגדרות חשבון המשתמש ב- Apple וב- Google Play.

3.3.2.     ביטול השירות ייכנס לתוקף באופן מיידי.

3.3.3.     לאחר ביטול השירות, המידע השמור בשרתי החברה יישמר וניתן יהיה לצפות בו, אך המידע לא יעודכן, וחשבון המשתמש ינותק באופן מיידי מהאפליקציה, באופן בו לא יהיה המשתמש יכול להתחבר לאפליקציה וממילא לצפות בתכנים, מלבד תכנים חינמיים הפתוחים לכלל הציבור.

3.3.4.     לאחר הפסקת השירותים עבור משתמש, תחדל החברה לחייב את המשתמש בתום תקופת החיוב  שבגינה שילם המשתמש - חודש, רבעון או שנה, בהתאם למסלול שבחר המשתמש. למען הסר ספק, מרגע שהתחילה תקופת חיוב, לא יוחזר התשלום עבור אותה תקופה.

3.4.          מובהר בזאת כי על אף שהחברה נוקטת באמצעים לאבטחת תוכן חשבון המשתמש, היא אינה יכולה להבטיח בצורה מוחלטת את אי חשיפתו כתוצאה מחדירה לא מורשית, לרבות אך לא רק, באמצעות תוכנות בלתי מורשות, כגון תוכנות רוגלה או נוזקה, העלולות לחדור באמצעות קבצים שיועלו על ידי משתמשים, ולמשתמש לא תהיה כל טענה כלפי החברה בגין נזקים, אשר ייגרמו כתוצאה מחדירה לא מורשית לחשבון המשתמש.

3.5.          בעת יצירת חשבון משתמש, ייתכן והחברה תשלח למשתמש הודעת דוא"ל או מסרון (הודעת SMS) המכילים קוד כניסה זמני לצורך אימות פרטיו.

3.6.          המשתמש מתחייב לשמור על הכללים הבאים, ביחס לקוד הכניסה הזמני אשר ישמש לגישה לחשבון המשתמש, ולשירותי המערכת המאפשרים גישה אך ורק לבעלי חשבון משתמש (להלן: "הסיסמה"):

3.6.1.     אסור לגלות את הסיסמה לאחר או להזינה בהודעת דואר אלקטרוני.

3.6.2.     מומלץ להחליף את הסיסמא מפעם לפעם.

3.6.3.     המשתמש מתבקש להודיע לחברה באופן מידי על כל חשד לשימוש לא מאושר שנעשה בחשבונו.

4.     צבירת "כוכבים"

עבור פעולות שונות באפליקציה, המשתמש יצבור "כוכבים", אותם ניתן יהיה לממש לקבלת מספר מוצרים ו/או הטבות באמצעות האפליקציה. ה"כוכבים" יהיו ניתנים לצבירה ולמימוש בכפוף לתנאים שלהלן:

4.1.          ה"כוכבים" הנם הטבה שיווקית הניתנת למשתמש, ואינם מהווים מטבע בכל דרך שהיא.

4.2.          ה"כוכבים" אינם ניתנים להעברה לאיש ו/או לאיחודם עם משתמשים אחרים, והם יעמדו אך ורק לזכות המשתמש.

4.3.          החברה רשאית להעניק, על פי שיקול דעתה, "כוכבים" כהטבת הצטרפות ראשונית למשתמשים חדשים, גם אם לא רכשו מוצרים ו/או שירותים באפליקציה.

4.4.          לא ניתן להמיר את ה"כוכבים" בכסף ולא ניתן לרכוש ב"כוכבים" דבר, מלבד מימושם לקבלת המוצרים ו/או ההטבות המפורטים באופן ספציפי באפליקציה. לא ניתן לרכוש שירותים של החברה, לרבות שירותים המוצעים באפליקציה, באמצעות "כוכבים", אלא אם אפשרות המימוש תמורת "כוכבים" צוינה במפורש באפליקציה. בעת מימוש, יופחת מספר ה"כוכבים" מחשבון המשתמש.

4.5.          החברה רשאית להפסיק את פעילות צבירת ה"כוכבים" ומימושם, וכן לעצור את הצבירה, לשלול "כוכבים" ממשתמש ולשנות את תנאי המימוש, לרבות את רשימת המוצרים הניתנים לצבירה ואת מספר ה"כוכבים" הנדרשים לשם מימושם, והכל על פי שיקול דעתה הבלעדי של החברה.

4.6.          עם מחיקת חשבון המשתמש, תתאפס יתרת ה"כוכבים" העומדת לרשותו.

4.7.          ידוע למשתמש, כי לא ניתן להתחייב על זמני אספקה ו/או משלוח.

4.8.          החברה לא תהיה חייבת לעדכן את המשתמש באשר לצבירת ה"כוכבים", ועל המשתמש לבדוק בעצמו את יתרת ה"כוכבים" מפעם לפעם.

4.9.          מוסכם, כי רישומי החברה באשר לצבירת "כוכבים" הנה הראיה היחידה למספר ה"כוכבים" שצבר המשתמש, ובכל מקרה החברה לא תישא בכל אחריות משפטית כלפי המשתמש במקרה של טעות ברישומיה.

4.10.       מאחר ומימוש ה"כוכבים" לא מהווה עסקת מכר, ומאפשרת מימוש תמורת מוצרים ו/שירותים בודדים, לא ניתן יהיה לבטל עסקת מימוש "כוכבים".

5.     משלוח הודעות וקבלת הודעות פרסומת

מבלי לפגוע באמור לעיל ובנוסף אליו, המשתמש מאשר בזאת לחברה לשלוח לתיבת הדוא"ל שלו או למספר הטלפון שלו, לפי הפרטים שהוזנו בחשבון המשתמש, הודעת אימות, מענה לפניות של המשתמש, עדכונים, מהדורות דואר אלקטרוני הקשורות לשירותי המערכת (newsletter) וכן הודעות פרסומת על פי הגדרתם בחוק; ההסכמה לתנאי שימוש אלה בעת פתיחת חשבון משתמש, מהווה הסכמה לקבלת הודעות פרסומת; המשתמש רשאי בכל עת, להודיע לחברה על הפסקת הסכמתו לקבלת הודעות פרסומת.

6.     הגבלת אחריות

6.1.          מובהר בזאת כי האפליקציה והשירותים המסופקים באמצעותה, הנם, נכון למועד עריכת תנאי שימוש אלה, חלק מגרסה מוקדמת של שירותי החברה, ומבדיקת היתכנות טכנולוגית של השירותים הללו. לפיכך, יתכנו תקלות ו"באגים" בלתי צפויים ולמשתמש לא תהיה כל טענה בנושא.

6.2.          מובהר, כי בשל היות האפליקציה, נכון ליום עריכת תנאי שימוש אלה, בבדיקת היתכנות טכנולוגית ועסקית, תהיה החברה רשאית לבצע, על דעת עצמה ובשיקול דעתה המוחלט, שינויים בזמינותה של המערכת, ולמשתמש לא תהיה כל טענה בקשר עם זמינות המערכת, גם אם אי זמינותה נבע מהחלטה של החברה ולא מתקלה.

6.3.          מבלי לגרוע מהאמור, מובהר כי האפליקציה והתכנים יסופקו על-ידי החברה כמות שהם (As-Is), ללא התחייבות כלשהי מצד החברה, ובכלל זה כי האפליקציה והתכנים מתאימים לצרכיו של משתמש מסוים או למטרה מסוימת.

6.4.          מבלי לגרוע מכלליות האמור יצוין, כי צילומים המוצגים באפליקציה, וכן ערכים תזונתיים של ארוחות המוצעות באפליקציה, אינם מתיימרים להיות מדויקים. הצילומים נועדו לשם המחשה בלבד, והערכים התזונתיים מחושבים באופן בלתי מדויק, והחברה לא תהיה אחראית בכל מקרה סטייה מערכים אלו.

6.5.          החברה לא תישא בשום אחריות שהיא בגין נזק כלשהו שייגרם למשתמש (או למי מטעמו), בגין שימוש באפליקציה או בתכנים המופצים באמצעותה; או בגין אי התאמת התכנים למצב הכושר הגופני של המשתמש, למצב בריאותו של המשתמש או לטעמו של המשתמש.

6.6.          מובהר, כי חלק משירותי החברה מסופקים בסיוע שירותים של צדדים שלישיים, ולפיכך תקלות בזמינותם יחייבו את החברה לפעול כמיטב יכולתה על מנת לאפשר את הזמינות, אך החברה לא תישא באחריות משפטית בגין אי זמינותם.

לפיכך, המשתמש באפליקציה או בתכנים לא יוכל להעלות כל טענות, תביעות או דרישות כלפי החברה בגין כל אובדן, נזק או הפסד, ישיר או עקיף, אשר נגרם כתוצאה מהסתמכות על שירותים ו/או תכנים המסופקים במסגרת השירותים המוצעים באפליקציה.

6.7.          מבלי לגרוע מכלליות האמור יובהר, כי החברה אינה מספקת שירותי אימון גופני, ייעוץ תזונה, טיפול רפואי או ייעוץ רפואי, ואינה מתחייבת על תוצאות או על התאמת התכנים למצבו של המשתמש. המשתמש מצהיר בזאת כי כל שימוש שיעשה באפליקציה הם באחריותו הבלעדית והמלאה של המשתמש ושלו בלבד. מבלי לגרוע מכלליות האמור יודגש, כי השימוש בתכני האפליקציה במקרה של פציעה קיימת, אימון בזמן היריון, אימון בזמן מחלה וכל תנאי אחר הספציפי למשתמש, עלול לסכן את המשתמש ואין לבצעו ללא היוועצות עם רופא.

מבלי לגרוע מהאמור, ידוע למשתמש, כי השימוש באפליקציה אסור למשתמש שלא מלאו לו 13, וכי יש להתייעץ עם רופא לפני תחילת השימוש באפליקציה.

6.8.          בכל הקשור בהתאמת תפריט המזון על פי תשובות המשתמש, יובהר כי אין מדובר בהמלצה מקצועית, כי אם המלצה על כמות קלוריות מומלצת על פי התשובות שהזין המשתמש לשאלון, והצעות לארוחות העונות על פרמטרים אלו. התאמת התפריט למצבו הרפואי של המשתמש, למטרותיו התזונתיות וכיוצא באלו הנה באחריותו הבלעדית של המשתמש. החברה לא מספקת יעוץ תזונתי, ועל המשתמש להתייעץ עם רופא, ובמידת הצורך עם יועץ תזונתי מוסמך. כמו כן, ככל שידוע למשתמש על רגישות רפואית ו/או אלרגיה למוצרי מזון כלשהם ו/או היסטוריה של הפרעות אכילה או כל מצב רפואי העשוי להשפיע על שימושו בתפריט, על המשתמש להתייעץ עם רופא ו/או עם יועץ תזונתי מוסמך לפני שימושו בהתאמת תפריט המזון באפליקציה. כמו כן, החברה אינה מתיימרת לספק כל תוצאה ואין התחייבות כי בחירת תפריט על ידי המשתמש תביא לתוצאה כלשהי, לרבות תוצאה של ירידה במשקל ו/או שימורו.

6.9.          למען הסר ספק, מובהר בזאת כי כל המידע המסופק באמצעות האפליקציה על ידי צדדים שלישיים, לרבות מפרסמים, נמסר כפי שהוא על-ידי ספקים שונים, והחברה אינה אחראית לאמיתות המידע או כל חלק ממנו.

6.10.       החברה לא מתחייבת שהמערכת תפעל 100% מהזמן; כי מעת לעת החברה תעדכן ותשדרג את המערכת – דבר שעלול לגרום להפסקה במתן השירות; וכי אין לחברה שליטה על זמינות שירותים המסופקים ע"י צדדים שלישיים.

6.11.       באחריות המשתמש לוודא טרם השימוש באפליקציה, את תקינות החיבור שלו לרשת האינטרנט – החברה לא תישא בכל אחריות בשל נזק אשר יתכן וייגרם למשתמש עקב בעיות או תקלות כלשהן בחיבורו לרשת האינטרנט, לתשתיות או לרכיב תקשורת כלשהו, לרבות תקלות, שיבושים או הפרעות שמקורן בספקי השירות או המידע, או בגין ליקויים בדרך העברת הנתונים או בתוכן המידע העובר מספקי המידע וספקי השירות.

6.12.       החברה אינה אחראית בצורה כלשהי לנזק שנגרם מחוסר יכולת להשתמש בשירותים המוצעים באפליקציה, כולם או חלקם, מכל סיבה שהיא. החברה אינה אחראית לנזקי תוכנה ונזקים אחרים אם יגרמו עקב השימוש באיזה מהשירותים המוצעים באפליקציה.

6.13.       מבלי לגרוע מהאמור לעיל, ואף אם ייקבע על ידי רשות מוסמכת אחרת, ואף אם הפרה החברה את התחייבויותיה לפי תנאי שימוש אלה – מסכים המשתמש, כי בכל מקרה אחריות החברה כלפיו תוגבל לסכום של 1,000 ש"ח בלבד, וזאת למעט במקרה של פעולה בזדון של החברה.

7.     היעדר אחריות לפרסומות ולקישורים יוצאים

7.1.          ייתכן ופרסומות למוצרי או שירותי צדדים שלישיים יהיו מוצגות באפליקציה בחסות שירות חיצוני, המתאים את הפרסומות לתוכן הדף. מובהר כי לחברה אין כל שליטה על בחירת הפרסומות המוצגות, סדר הופעתן או אמיתות תוכנן.

7.2.          חלק מהקישורים (Hyper-Links) המופיעים באפליקציה מפנים לאתרים בניהול או בבעלות צדדים שלישיים. מובהר כי הקישור לאתרים אלו נעשה אך ורק לנוחות המשתמש וכי החברה לא בחנה אתרים אלה, ואינה תומכת בהם או אחראית להם, לתוכנם או לאבטחתם, וכי גלישה, שימוש או מסירת מידע לאתרים אלו היא באחריותו המלאה של המשתמש.

7.3.          יודגש שלא קיימת אבחנה בין סימון קישורים פנימיים לקישורים יוצאים וכי באחריות המשתמש לוודא את כתובת ה-URL אליו מפנה קישור טרם השימוש בו.

8.     הודעה על תוכן מפר

8.1.          החברה אמונה על שמירת חוקי מדינת ישראל – אם נתקלתם בתוכן המפר את חוקי מדינת ישראל או בכלל, נודה לכם את תפנו את תשומת לבנו באמצעות משלוח הודעה, המפרטת את התוכן המפר ומהות ההפרה, לכתובת הדואר האלקטרוני המופיעה בהסכם זה.

9.     קניין רוחני

9.1.          החברה היא הבעלים של מלוא הזכויות, לרבות זכויות הקניין הרוחני (ולרבות סימני מסחר של החברה, ככל שישנם כאלה), בכל השירותים שיסופקו על-ידי החברה, ובכל הכלים שישמשו את החברה במהלך מתן השירותים. כל זאת, לרבות כל שינוי, שיפור, תוספת או יצירה נגזרת של האמור לעיל, ולמעט מוצרים ושירותים של צדדים שלישיים.

9.2.          המשתמש לא יהיה זכאי לעשות כל שימוש באפליקציה או בכל אחד מחלקיה, באופן הנוגד את הוראות הסכם זה, ואשר יש בו לפגוע בזכויות החברה או בזכויות של צד שלישי כלשהו – מבלי שקיבל את הסכמת החברה בכתב ומראש. תוכן השירותים וכן הורדת או העתקת תכנים מהאפליקציה מותרים אך ורק לשימוש אישי ושאינו מסחרי.

9.3.          הוראות סעיף ‏8 זה יחולו אף לאחר הפסקת מתן השירות וסיומו של הסכם זה, מכל סיבה שהיא.

9.4.          המשתמש יהיה רשאי, אך לא חייב, להעלות תמונת פרופיל לאפליקציה. ככל שיבחר משתמש לעשות כן, מצהיר המשתמש כי הוא בעל זכויות היוצרים בתמונה וכי ישפה את החברה בגין כל תביעה מצדדים שלישיים בקשר עם זכויות היוצרים בתמונה, בהתאם להוראות סעיף 10 להלן.

10.  שינוי תנאים

10.1.       החברה רשאית לבצע שינויים בהסכם זה או בנספחיו בכל עת, ומבלי שתצטרך לתת על כך הודעה מראש.

10.2.       באחריות המשתמש להיכנס לדף זה בכדי לברר האם בוצעו שינויים בהסכם זה.

11.  שיפוי

11.1.       המשתמש מתחייב כי ישפה ויפצה את החברה, בגין כל הפסד, נזק או חסר (לרבות הוצאות ושכ"ט עו"ד) שייגרמו לחברה, בקשר עם כל דרישה או תביעה שתופנה אליה, כתוצאה משימושו של המשתמש באפליקציה, מכל גורם שהוא; כל זאת, תוך 30 יום ממועד קבלת דרישת החברה לראשונה בכתב.

11.2.       המשתמש יהא אחראי לפצות ושפות את החברה בגין כל נזק שייגרם לה כתוצאה מהעלאת תכנים על ידו שאינם אמת, לא-מדויקים, או פוגעניים או המהווים עוולה או עבירה לפי הוראות כל דין.

11.3.       האמור בסעיף ‏10 זה אינו גורע מכל זכות או סעד אחרים, העומדים לחברה לפי הסכם זה או לפי כל דין.

12.  ברירת דין וסמכות שיפוט

סמכות השיפוט הייחודית והבלעדית בכל הקשור לנושאים ולעניינים הנובעים או הקשורים להסכם, תהא אך ורק לבית המשפט המוסמך שמקום מושבו בתל-אביב. הדין שיחול על הסכם זה יהיה הדין הישראלי.